CCF同工通知,共用資源鏈接 等等


2018 BBQ 及签到新生

posted Oct 1, 2018, 1:34 PM by Jianli He

2018 迎新相关

posted Sep 18, 2018, 9:52 AM by Jianli He   [ updated Sep 18, 2018, 9:53 AM ]

2017 新生接機安排

posted Sep 7, 2017, 10:38 PM by Jianli He

從CSSA來的:接機安排表

從CSA來的:接機安排表

兩個不一樣哦!

1-3 of 3